Ventilové hliníkové kontajnery (Novinky)

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Upozornenie:
Pri používaní a čistení sa vyvarujte akéhokoľvek kontaktu s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi chloridy a obzvlášť trichlóretylén, ktoré nehrdzavejúcu oceľ a hliník naleptávajú. Pri každom kontakte s vyššie uvedenými okamžite a dôkladne opláchnite.

1. Oblasť použitia

Tento manuál podáva charakteristiku a popisuje použitie sterilizačných kontajnerov nezávisle od toho, či majú alebo nemajú odklápacie veká.

2. Všeobecný popis

2.1. Materiál
Box je vyrobený z hliníka, ako materiálu, ktorý nevykazuje deformácie, ako napr. zmeny vplyvom pôsobenia kombinácie tepla a pary. Hliník má veľmi dobrú tepelnú vodivosť, čo zaisťuje kvalitný sterilizačný proces a zamedzuje vzniku vodného sedimentu z pary. Jeho nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu s týmito boxami.

2.2. Vyhotovenie povrchu
Z vonkajšej aj vnútornej strany eloxované. Eloxovanie sa všeobecne používa na to, aby sa na kontajneri vytvoril tenký povrch z kysličníka hlinitého, ktorý chráni kontajner pred agresívnym vplyvom pary. Využitie tejto techniky umožňuje použitie rôznych farieb (zelená, červená, modrá, žltá, atď.), ktoré umožňujú jednoduchú a rýchlu identifikáciu - výber kontajnera.

2.3. Identifikácia boxu
Kontajner je vybavený štítkovými držiakmi, pomocou ktorých je možné box identifikovať. Na držadle môže byť pripevnený stály hliníkový štítok, na ktorom je vyznačené oddelenie a obsah kontajnera. Držiaky štítkov sú pevne pripevnené ku kontajneru, ale hliníkový identifikačný štítok môže byť objednaný samostatne.

2.4. Ventil
Ventil je skonštruovaný tak, aby zabezpečil dokonalý priebeh sterilizačného cyklu.

1) Pred sterilizáciou sú ventily v pokojovej pozícii. To znamená, že kontajner je uzavretý.2) Počas fázy znižovania tlaku sa ventil otvorí a z kontajnera sa uvoľňuje suchý vzduch.3) Počas fázy vstrekovania pary sa ventil otvorí v opačnom smere, čím umožňuje vnikanie pary a jej voľnú cirkuláciu vo vnútri kontajnera.4) Na konci sterilizačného cyklu, kedy sa vyrovná tlak vo vnútri kontajnera a sterilizačnej komory sa ventil opäť uzavrie.5) Po ukončení sterilizačného cyklu zostáva ventil opäť v pokojovej pozícii. Kontajner je uzavretý.

3. Pokyny na používanie

3.1 Naplnenie
Obsah boxu musí byť uložený tak, aby bol umožnený vstup a priechod pary celým priestorom kontajnera.

3.2 Sterilizácia horúcou parou
Vložte kontajner do sterilizačnej komory. Ak sa obsah sterilizátora skladá z viac ako jedného kontajnera, zaistite také umiestnenie, aby bol medzi nimi umožnený pohyb pary. Ak je obsah sterilizátora tvorený papierovými baleniami alebo obálkami, zaistite, aby tieto balenia neblokovali alebo nezakrývali vstupy pary do kontajnerov.

Dôležité:

Kondenzát
Aby sme sa vyhli tvorbe kondenzátu v kontajneri počas sterilizačného cyklu, odporúčame: Po vložení kontajnera do sterilizátora necháme prebehnúť cyklus „sušenia“. Potom pokračujeme štandardným cyklom sterilizácie. Zabránime tak tepelnému šoku, ktorému je vystavený studený kontajner pri sterilizácii.

3.3 Vybratie kontajnera zo sterilizátora
Vybratie kontajnerov zo sterilizátora a ich následné chladenie je kritická fáza pre všetky druhy balení, preto zaistite, aby ochladzovanie prebiehalo v čistej oblasti. Ak takáto čistá oblasť nie je dostupná, ako v prípade sterilizátorov, ktoré majú iba jedny dvierka na nakladanie a vykladanie, odporúčame, aby sa ochladzovanie uskutočňovalo priamo v sterilizačnej komore.

3.4 Skladovanie
Kontajnery (rovnako ako akékoľvek iné druhy balení) skladujte na čistom a pokiaľ možno bezprašnom mieste tak, aby sa znížilo riziko kontaminácie.

Obsah vysterilizovaného neotvoreného kontajnera je možné považovať za sterilný maximálne 48 hodín.

Balenie do rúška alebo sterilizačného papiera sa pokladá za druhý obal a umožňuje predĺžiť dobu exspirácie na 3 mesiace. Rovnakú exspiráciu umožňuje uchovávanie kontajnera v skrini alebo v inom obdobnom uzatvárateľnom priestore.

Dobu uchovávania sterilného materiálu je možné predĺžiť na 6 mesiacov, ak je vysterilizovaný neotvorený kontajner zatavený do obalu zamedzujúceho prenikaniu baktérií a prachu na povrch kontajnera.

Ak bol kontajner otvorený, musí byť materiál spotrebovaný maximálne do 24 hod od prvého otvorenia.

3.5 Otváranie
Pred otvorením kontajnera je nevyhnutné zistiť, či bol kontajner naozaj sterilizovaný. Skontrolujte jednoúčelový štítok s chemickým indikátorom sterilizácie.

4. Životnosť kontajnera

Životnosť kontajnera je minimálne 5000 cyklov za podmienok, že je používaný správnym spôsobom, a že nedôjde k náhodnému rozbitiu jeho dôležitých častí.

5. Kontroly

5.1. Kontrola tesnenia veka
Vždy, keď je kontajner otvorený, mali by ste skontrolovať nasledujúce:

  • na tesnení nie sú viditeľné žiadne zárezy
  • tesnenie je dostatočne pružné
  • pri spevnenom okraji kontajnera nie sú žiadne ostré alebo nebezpečné časti, ktoré by mohli znehodnotiť tesnenie

5.2. Skúšanie ventilu
Vždy, keď je odstránené veko, a pred začatím každej sterilizácie sa uistite o správnej funkcii ventilu. Aby ste sa uistili o správnej funkcii, stlačte mäkko zakončenou tyčkou vnútornú časť ventilu, ktorá prechádza otvorom v strede nerezového pletiva v spodnej časti ventilu.

5.3 Kontrola uzáverov
Po každom použití kontajnera by ste mali skontrolovať nasledujúce:

  • časť svorky veka, ktorá je z tvrdého plastu, nie je poškodená
  • tlak vyvíjaný svorkou je dostatočný na stlačenie tesnenia
  • páčkové uzávery dostatočne odolávajú sile pri otváraní

Čistenie. Čistenie

  • Používajte len neutrálne čistiace prostriedky a dôkladne prepláchnite vodou.
  • Tesnenia môžu byť čistené bavlnenou handričkou namočenou v alkohole.
  • Nepoužívajte drsné špongie, ktoré by mohli poškodiť povrch kontajnera.
  • Nepoužívajte čistiace alebo dezinfekčné prostriedky obsahujúce trichlóretylén alebo zmesi sódy, ktoré spôsobujú koróziu hliníka.