Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti: 3B instruments Petr Bílek

se sídlem: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika

identifikační číslo: 60408600

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek ( „Obchodní podmínky“ ) se rozumí pojmem:

1.1. Prodávající resp. Dodavatel 3B instruments Petr Bílek se sídlem: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika, identifikační číslo: 60408600

1.2. Kupující resp. Odběratel Podnikatel nebo Spotřebitel

1.3. Spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími;

1.4. Smluvní strany Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel;

1.5. Zboží věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Obchodních podmínek;

1.6. Kupní smlouva závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách

1.7. Kupní cena cena Zboží sjednaná dle těchto Obchodních podmínek.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností 3B instruments Petr Bílek („Prodávající“) a zákazníkem či odběratelem („Kupující“), a dále upravují každou smlouvu o koupi Zboží uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, včetně smluv o koupi Zboží uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.3b-instruments.sk (dále jen „Internetový obchod“).

2.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.

2.4. Obchodní podmínky Kupujícího nejsou součástí Kupní smlouvy, a to ani v případě, že nebyly Prodávajícím výslovně odmítnuty. Použití Obchodních podmínek Kupujícího je zcela vyloučeno, ledaže se Prodávající a Kupující dohodnou výslovně písemně jinak.

2.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změny Obchodních podmínek budou Kupujícímu oznámeny nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti změny. Kupující je povinen se s novelizovanými Obchodními podmínkami seznámit. Pokud nebude Kupující souhlasit se změnou Obchodních podmínek, je oprávněn Kupní smlouvu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení změny Obchodních podmínek, nejdéle však do data účinnosti změny Obchodních podmínek, písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi Prodávajícímu. Neprojeví-li Kupující včas písemně vůli Kupní smlouvu vypovědět, stávají se novelizované Obchodní podmínky závazné pro další smluvní vztah podle Kupní smlouvy.

3. Kupní smlouva při Internetovém obchodu

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Internetovém obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

3.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Tyto informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské reupubliky.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4. K uzavření Kupní smlouvy dochází doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Kupujícím uvedenou elektronickou poštou.

3.5. Změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení Kupujícím lze provést pouze vzájemnou dohodou Smluvních stran. Prodávající má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené objednávky. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku a odhadované výši těchto nákladů.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. Kupní smlouva při prodeji mimo Internetový obchod

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.

4.2. K uzavření Kupní smlouvy dochází v každém z těchto případů:

• Prodávající potvrdí přijetí objednávky Kupujícího v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Kupujícím. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s objednávkou;

• Kupující potvrdí přijetí nabídky Prodávajícího v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění nabídky zaslané Prodávajícím;

• Kupující převezme Zboží a potvrdí dodací doklad; a nebo

• Kupující převezme Zboží a zaplatí za něj.

5. Práva a povinnosti Smluvních stran

5.1. Základní povinností Prodávajícího je dodat Zboží Kupujícímu, předat mu příslušné doklady a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.

5.2. Základní povinností Kupujícího je zaplatit za Zboží Kupní cenu ve stanoveném termínu splatnosti a převzít dodané Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a/nebo Kupní Smlouvy.

5.3. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou písemnou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodní firmy/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu zastupujících osob, telefonních čísel, dále sloučení nebo splynutí s jiným subjektem.

6. Objednávky

6.1. Objednávku Zboží, s výjimkou Internetového obchodu, provádí Kupující emailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

6.2. V objednávce uvede Kupující údaje stanovené Kupní smlouvou, zejména:

• identifikační údaje Kupujícího;

• typ objednávaného Zboží; a

• počet kusů objednaného Zboží jednotlivě pro každý typ.

Pokud Prodávající považuje údaje v Objednávce za nepřesné či neúplné, vyrozumí o této skutečnosti Kupujícího a vyzve jej k doplnění.

6.3. Změnu písemně potvrzené objednávky nebo její zrušení, jakožto i písemně akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím lze provést pouze oboustrannou písemnou dohodou odsouhlasenou oběma Smluvními stranami. Prodávající má nárok uplatňovat právo na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením potvrzené objednávky nebo akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku a odhadované výši těchto nákladů.

7. Dodání Zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení určené v Kupní smlouvě či objednávce. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny v Kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v Kupní smlouvě výslovně uvedeny, je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí, volnému nakládání a užívání Zboží.

7.2. Prodávající je oprávněn dodat Zboží kdykoli během dodací lhůty určené v Kupní smlouvě či objednávce. Pokud dodací lhůta není stanovena, má se za to, že Zboží bude dodáno ve lhůtě v sortimentu, vzdálenosti, okolnostech, místě a čase obvyklém.

7.3. Dílčí dodávky Zboží jsou přípustné, není-li písemně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.

7.4. Samotné dodání Zboží je uskutečněno přes externí přepravní společnost na náklady Kupujícího, pokud není písemně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.

7.5. Způsob doručení Zboží v případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodání Zboží zpožděno kvůli nepředvídaným událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nebo zpožděním či nesplněním subdodávek a dále obdobných případů dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Trvají-li překážky dle předchozí věty déle než 1 měsíc nebo dojde-li k zastavení provozu v podniku Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.7. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží není podstatným porušením Kupní smlouvy.

7.8. Kupující je povinen dodané Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží v termínu dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn dle své volby buď zaslat Zboží Kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí nebo Zboží na náklady Kupujícího a na jeho nebezpečí skladovat. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit.

7.9. Dokladem o dodání Zboží je faktura nebo dodací doklad obsahující specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu za položku Zboží a za celou dodávku. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.10. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření Kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

7.11. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny včetně případné smluvní pokuty.

7.12. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží Kupujícímu, popř. jejím odesláním či předáním dopravci, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.13. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k prodlení s převzetím Zboží, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v první den takového prodlení.

8. Kupní cena

8.1. Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem Prodávajícího, platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, nebo je určena písemnou Kupní smlouvou, platnou objednávkou Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího. Dohoda o Kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím. V případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu je Kupní cena Zboží stanovena na internetových stránkách Internetového obchodu.

8.2. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu i tehdy, pokud bylo Zboží poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

8.3. Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně Smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud není uvedeno jinak, Kupní cena je uváděna bez DPH, s výjimkou Internetového obchodu, který obsahuje Kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků

8.4. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu převodem na účet na základě údajů uvedených na faktuře.

8.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Jinak je Kupní cena splatná při převzetí Zboží.

8.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle v tištěné nebo elektronické podobě v souladu s platnou legislativou na adresu Kupujícího.

8.7. Kupní ceny Zboží uvedené v Internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

8.8. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Obchodních podmínek vyplývajícího, se stanoví dohodou Smluvních stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení. Nárok na náhradu škody Prodávajícího tím není dotčen.

9. Odpovědnost za vady Zboží, Záruka

9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu 2 let vlastnosti stanovené Kupní smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

9.3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího bez zavinění Prodávajícího, dále za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování, nadměrného opotřebení, jakož i vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou.

9.4. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání řádně prohlédnout a zkontrolovat, případně nechat prohlédnout, zda dodané Zboží nevykazuje vady.

10. Postup při uplatňování a vyřizování reklamací

10.1. V případě, že dodané Zboží bude mít vadu, je Kupující povinen tuto vadu či vady Zboží u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady Zboží je Kupující povinen Prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat. Kupující je povinen uskladnit Zboží, ohledně něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního Zboží a nesmí se Zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad Prodávajícím.

10.2. Reklamace musí být písemná (doručena Prodávajícímu doporučeným dopisem, e-mailem, faxem nebo osobně) a musí v ní být uveden charakter vady. Prodávající určuje, zda reklamaci vyřídí odstranění vady Zboží opravou, výměnou Zboží nebo slevou z Kupní ceny dodaného Zboží. Po obdržení reklamace je Prodávající povinen ve lhůtě do 30 kalendářních dnů písemně vyrozumět Kupujícího o posouzení reklamace. Dohodou Smluvních stran je možné tuto lhůtu prodloužit. I po této lhůtě je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neoprávněná. V reklamaci uplatní Kupující nárok z vad Zboží v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.3. Při zjevném poškození zásilky (obalu či Zboží) je nutno sepsat neprodleně s přepravcem zápis o poškození zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10.4. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit řádně a včas celou Kupní cenu za Zboží.

10.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady se neuplatní, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

11. Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem, mimosoudní řešení sporů

11.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Kupující Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: [email protected].

11.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.1. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu, nepoužité, kompletní a s dokladem o koupi. V případě, že bude vrácené Zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající Kupní cenu, kterou vrací Kupujícímu v důsledku odstoupení od smlouvy, snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2999 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující – Spotřebitel.

11.3. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle čl. 11.1. Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

11.4. Kupní cena za vrácené Zboží bude Kupujícímu Spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

11.5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit mimo jiné od smluv:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;

• na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;

• na dodávku Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; a nebo

• na dodání specifického Zboží, které ztrácí svou hodnotu již samotným porušením jeho originálního obalu.

11.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869. Pro více informací: www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs.

12. Doručování

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně oproti potvrzení o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

12.2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; a nebo

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. Odpovědnost za škodu, náhrada škody

13.1. Odpovědnost Smluvních stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě uvedeno jinak.

13.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.

13.3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Smluvním stranám či třetím osobám. Smluvní strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Prodávajícího nebo Kupujícího, představuje částku maximálně do výše Kupní ceny dodaného Zboží, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li písemnou dohodou Smluvních stran sjednána jiná výše.

13.4. Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti z Kupní smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli („vyšší moc“). Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svoji povinnost z Kupní smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou Smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

14. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

14.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně informací, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Kupní smlouvy a které nejsou veřejně známé.

14.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává za účelem uzavření a splnění Kupní smlouvy tyto osobní údaje – zejména: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby, emailovou adresu a telefonní číslo kontaktní osoby (dále jako „Osobní údaje“), přičemž zpracování Osobních údajů je nezbytné k uzavření a k náležitému plnění práv a povinností vyplývajících pro Prodávajícího z Kupní smlouvy. V případě, že Kupující Osobní údaje neposkytne nebo nebude souhlasit s jejich zpracováváním, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

14.3. Prodávající dále zpracovává Osobní údaje za účelem svých oprávněných zájmů (tj. za účelem vymáhání práv z Kupní smlouvy). Prodávající dále zpracovává jiné osobní údaje, jejich poskytnutí je dobrovolné. Poskytnutí těchto jiných osobních údajů není podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy.

14.4. Kupující zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na E-shopu uděluje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů (včetně emailové adresy) pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího a Kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou, která by sama o sobě neumožňovala uzavření Kupní smlouvy.

14.5. Kupující potvrzuje, že byl Prodávajícím poučen o tom, že poskytnutí jeho Osobních údajů je dobrovolné.

14.6. Kupující je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj Kupujícího změní, je Kupující povinen o této změně informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

14.7. Prodávající může zpracováním osobních údajů Kupujícího pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele (zejména subdodavatele). Aktuální seznam zpracovatelů údajů je uveden na webových stránkách Prodávajícího.

14.8. Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajcím zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě a Prodávající je může uchovávat po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po celou dobu trvání Kupní smlouvy a nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení Kupní smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právní předpisy anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování osobních údajů.

14.9. Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů může Kupující zaslat buď v písemné podobě na kontaktní adresu Prodávajícího, nebo v elektronické podobě na jeho kontaktní emailovou adresu. Prodávající však může i bez souhlasu Kupujícího zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné pro účely plnění Kupní smlouvy.

14.10. Kupující má následující práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).

14.11. Podrobnější informace o zpracování Osobních údajů jsou uvedeny zde a dále mohou být Kupujícímu poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní e-mail Prodávajícího: [email protected].

14.12. Kupující také souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho mobilu nebo jiném zařízení. Svůj souhlas s používáním cookies, které nejsou nezbytné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, může Kupující kdykoliv odvolat.

15. Závěrečná ujednání

15.1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského zápisu, a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

15.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží od Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

15.4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné v období od 1. 1. 2019 až do vydání nových všeobecných obchodních podmínek a ruší veškerá předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn kdykoli tyto Obchodní podmínky změnit nebo upravit.

15.5. Příslušné části Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

15.6. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné i pro právní nástupce Smluvních stran.

15.7. Změna práv a povinností z uzavřené Kupní smlouvy, jakož i celkové či částečné postoupení práv a povinností Kupujícího z takové Kupní smlouvy, podléhají souhlasu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy na třetí osobu.

15.8. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší Smluvní stranu v porovnání s druhou Smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly; to neplatí, pokud je Kupujícím Spotřebitel.

15.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

15.10. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

15.11. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

15.12. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů. Případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami budou rozhodovány soudy ČR.

15.13. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování 3B instruments Petr Bílek, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 566 618 317.

V Novém Městě na Moravě dne 1. 9. 2019

V případě zájmu o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Pro více informací: www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs